Klachten

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over informatie of een behandeling die u heeft gehad bij een van onze tandartsen. Wij vinden het belangrijk om dit van u te vernemen.

Gesprek
Een gesprek met uw tandarts kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw tandarts krijgt de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling uit te leggen. Meestal is dit afdoende en wordt samen tot een oplossing gekomen. Soms komt het echter voor dat het vertrouwen hierna nog niet genoeg is hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om u te wenden tot een andere tandarts, die een second opinion (tweede mening) kan geven. Dit kan in onze praktijk bij een andere tandarts, u kunt een tandarts in een andere praktijk benaderen of u kunt contact opnemen met de Associatie voor Nederlandse Tandartsen (ANT), waarbij de praktijk is aangesloten. Kijk voor meer informatie op https://www.ant-online.nl.

Second opinion
De ANT kan u verwijzen naar een tandarts in uw regio die voldoet aan de door de ANT opgestelde kwaliteitscriteria voor het maken van een second opinion. De mening van een tandarts die niet in het conflict betrokken is, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen.

Mocht u er met uw tandarts hierna toch niet uitkomen, dan kunt u zich tot de ANT wenden.
Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een tandarts verplicht om een klachtenregeling te bieden. De ANT heeft een klachtenregeling die voldoet aan de eisen die deze wet stelt.

Klachtencommissie
De Klachtencommissie Tandheelkunde van de ANT behandelt klachten over:
– tandheelkundige behandeling
– communicatie en bejegening
– nota’s
– combinaties van bovenstaande

Klachten over alleen geldvorderingen en schadevergoedingen vallen buiten de klachtenregeling en kunnen door de Klachtencommissie niet in behandeling worden genomen.